V době letních prázdnin a dovolených je zvýšený pohyb turistů po území České republiky a hlavně po místech, která navštěvujeme poprvé. I tady se můžeme stát svědkem nebo obětí mimořádné události, která si vyžádá zásah záchranářů. K rychlejší identifikaci místa, kde se nacházíme a k včasnému příjezdu složek Integrovaného záchranného systému (IZS) poslouží několik následujících informací.

Systém tísňového volání na území České republiky (ČR) se skládá  ze čtyř národních telefonních čísel tísňového volání  

  • 150- Hasičský záchranný sbor
  • 155 - zdravotnická záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - městská policie
  • 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání 112, které je provozováno Hasičským záchranným sborem ČR.  

Může se stát, že při nehodě a jiné mimořádné události na cestách si ihned neuvědomíme třeba vlivem stresu a šoku, kde se nacházíme. Operátoři na lince 112 jsou i na takové případy připraveni. Česká tísňová linka 112 disponuje technologií, pomocí které může operátor snadněji identifikovat místo události. Pokud volající použije pro oznámení pevnou telefonní linku, je číslo telefonu automaticky identifikováno, včetně adresy volajícího. Pokud oznamovatel volá z mobilního telefonu, dochází pouze k určení oblasti, ve které se oznamovatel nachází.

Abychom usnadnili včasný příjezd záchranářů, je dobré si všímat výrazných staveb, (mostů, domů, kostelů), vodních toků a ploch (rybníků, řek, přehrad), železnice, čísla silnice, které podle vašeho popisu operátor identifikuje. Vyslaná pomoc na místo události se tím zrychlí. V mnoha případech jde doslova o minuty při záchraně života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Ve městě použijeme pro identifikaci nejlépe název ulice, čísla popisného, popřípadě orientačního, ve velkých městech je vhodné informovat o části města. Adresní místa v obcích tvoří čísla popisná, určitě se vyplatí informovat záchranáře i o dalších orientačních bodech, které umožní rychlejší přesun záchranářů na místo události. Například upozornit na výraznou vodní plochu, významnou stavbu.

Na dálnicích a rychlostních komunikacích dochází často k mimořádným událostem. Při volání na tísňovou linku oznamte číslo dálnice, kilometr a směr, kterým jedete. Na silnici II. a III. třídy při tísňovém volání řekněte, odkud a kam jedete, popřípadě název sídla, které jste naposledy míjeli. Pokud víte, nahlaste číslo silnice a číslo objektu (mostu, přejezdu, podjezdu), které tvoří přesnou a jedinečnou adresu. Při mimořádné události na železnici nebo železničním přejezdu oznamte název trati, nebo její počáteční a koncové stanice nebo název předcházející či nadcházející stanice.

Při volání na tísňovou linku z vodního toku oznamte název toku, kilometr, na kterém se nacházíte, popřípadě uveďte informaci o sídle, které jste míjeli, nebo kam míříte. Říční kilometry nejsou číslované od pramene toku, ale naopak číselná řada říčních kilometrů vzrůstá od soutoku směrem proti proudu. Informaci lze také doplnit názvem jezu, tábořiště nebo blízké železniční stanice atp. V oblasti, kde není výrazný orientační bod, použijeme pomístní název podle mapy (skály, zátoky, lesa, skládky, haldy atp.) a připojíme další informace o nejbližších sídlech, obcích, čísla silnice, železnice. Určení místa události pomocí globálního polohového systému (GPS) oznamte operátorovi zeměpisnou délku a šířku stanoviště, na kterém se nacházíte.

Cenné informace o orientačních bodech pro identifikaci místa, kde se nacházíte v případě vzniku mimořádné události, naleznete v publikaci. - Víš, odkud voláš na tísňovou linku 112? (velikost 6,3MB). Elektronickou podobu naleznete na www.hzscr.cz/tisnovavolani. V roce 2008 bylo na tísňovou linku 112 v České republice přijato 3 756 298 tísňových volání. Na tísňovou linku 112 se dovoláte ve všech státech Evropské unie.

kpt. Ing. Ivana Svitáková  - tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

Tísňové hovory na jednotné evropské číslo tísňového volání jsou odbavovány na 14 telefonních centrech umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů.

22.7.2009

Převzato z www.hzscr.cz a www.pozary.cz

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena