Obecné zásady první pomoci

Obecné zásady první pomoci

 1. Zajistíme bezpečnost sobě i postiženému popř. postiženým.
 2. Vyšetříme postiženého.
 3. Zavoláme tísňové volání 155. 112 voláme pouze při hromadných neštěstích.
 4. Poskytnutí první pomoci dále jen PRP.
 5. Kontrolujeme  postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci dále jen RZP.

      
Posloupnost výkonů zachraňující život

Tyto výkony můžeme provést kdykoli a kdekoli.

 1. Zástava prudkého krvácení.
 2. ABC
 3. Chlazení rozsáhlých popálenin.
 4. Ošetření otevřeného poranění hruhníku (pneumotorax).
 5. Ošetření dalších poranění.
 6. Protišoková opatření.
 7. Při bezvědomí stabilizovaná poloha.Při volaní RZP  ohlásíme :

 1. Jméno volajícího  
 2. Místo nehody
 3. Druh nehody
 4. Počet zraněných
 5. Provedené výkony


Nikdy nepokládáme sluchátko dřive než dispečer. Při dopravních nehodách dáváme výstražný trojúhelník do vzdálenosti asi 100m. Vypneme zapalování a zakážeme kouřit (pro případ unikání paliva). Motocyklistům nesundáváme přilbu.
Výjimku tvoří zástava dýchání. Pokud tedy musíme sundat přilbu, musíme držet krk, aby hlava nespadla.

Co se nesmí dělat při první pomoci

 • Svlékat oděv (výjimka při poleptání a nebo je-li nasáklý kapalinou např. benzín. Oděv vyhrneme nad ránou a pokud je to nutné rozstřihneme nejlépe ve švu.
 • Vracet vyhřezlé vnitřnosti zpět do dutiny břišní
 • Zkoušet hloubku rány
 • Zatlačovat kostní úlomky zpět do rány
 • Odstraňovat z ran vyčnívající předměty
 • Do ran nedávat zásypy, masti nebo polévat dez. prostředky
 • Podávat tekutiny
 • Násilně měnit polohu- je-li postižený při vědomí nevnucujeme mu polohu kterou odmítá.

Výjimku tvoří je-li postižený při vědomí a krvácí nebo zvrací z dutiny ústní dáme do stabilizované polohy. Protože tato poloha zabrání aspiraci(vdechnutí) zvratků popř. krve.

 • Ponechávat postiženého bez dozoru.

 První pomoc, přístup a opatření před příjezdem odborné pomoci

 

1. Odstranění vyvolávající příčiny a rychlé orientační zhodnocení hloubky bezvědomí.

To znamená např. přerušení elektrického obvodu (vypnutí spínačů, vypínačů, vytažení přístrojů ze zásuvky, vypnutí jističů, pojistek....),

Vynesení ze zamořeného prostoru (požár, kouř, chemikálie...)přenesení do stínu,vytažení z vody atd ,vše provádíme tak ,aby nedošlo k ohrožení života či zdraví zachránce.

Vyproštění zejména při autonehodách musí být enormě opatrné a nenásilné,neboť se může jednat o současné poranění mozku a pateře (míchy), které může nešetrné a neinformované vyprošťování velmi podstatně zhoršit. Stejně tak může být poranění hlavy kombinováno s poraněním hrudníku, břicha a končetin, s krvácením atd. K těmto opatřením můžeme přiřadit i uložení nemocného do bezpečí při křečích tak, aby nemohlo dojít k poranění o okolní předměty.

2. Zavolání odborné pomoci

Je velice důležitým opatřením, zejména v případě většího počtu zachránců kdy nezdrží vůbec. Je-li zachránce sám, zdržení je oproti výhodě včasné odborné pomoci zanedbatelné.

Zdravotnická záchranná služba - tel.č. l55 (při telefonování z mobilního telefonu se lze zatím dovolat dispečinku zdravotní záchranné služby v nejbližším větším centru, který musí výzvu předat dál - proto je nutno podat co nejpřesnější informace o stavu nemocného, místě nehody či nálezu nemocného - město, ulice...).

3. Zachování průchodnosti dýchacích cest

Spočívá v:
 • odstranění cizích těles, vody, zvratků zejména z oblasti horních dýchacích cest,
 • trojitý manévr - záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, pootevření úst.
 • uložení do stabilizované polohy - pouze v případě, že nemocný sám dostatečně dýchá a je schopen bez pomoci udržet průchodné dýchací cesty. Pokud například pokračuje zvracení -udržujeme nadále pacienta ve stabilizované poloze a např. přidržováním hlavy, odstraňováním obsahu z dutiny ústní spolu s odstraňováním překážek v odtoku -umožňujeme udržení průchodných dýchacích cest.
 •  

Rozhodně se nesnažíme o žádné nedoporučované manévry jako například vytahování jazyka z úst, předklánění hlavy a podobně, neboť všechny tyto manévry nejen zhoršují průchodnost dýchacích cest, ale mohou vést k poranění jazyka, krvácení do dutiny ústní ... (např. při křečích).

4. Zajištění dostatečného dýchání

Jestliže pacient po uvolnění nebo zprůchodnění dýchacích cest nedýchá (viz odstavec shora), zahajujeme kříšení dýchání dýcháním z úst do úst (viz kapitola kardiopulmonální resuscitace).

5. Zajištění oběhu

Není-li nehmatný puls na velkých cévách - zahájíme nepřímou masáž srdeční.

Součástí zajištění oběhu jsou i následující opatření 

 • stavění krvácení
 • protišoková poloha - zvednutí dolních končetin alespoň o 45 stupňů.
 • podání tekutin jen v případech, kdy je s pacientem alespoň částečný kontakt a víme, že např. několik hodin či dnů nepil (staří, opuštění lidé). Nicméně platí absolutní zákáz podání tekutin v případech, kdy nelze vyloučit po převozu do nemocnice nutnost naléhavého operačního výkonu.

6. Zjištění a ověření příčin nebo okolností vedoucích k bezvědomí, nejsou-li zjevné

Patří sem zjištění dalších informací od kompetentních rodinných příslušíků, přátel týkajících se průvodních onemocnění srdce, údaje o vysokém krevním tlaku, prodělaných cévních mozkových příhodách, operacích, cukrovce, s bližšími informacemi o její léčbě (podávání insulinu ), lécích, které nemocný užívá, alergiích. 

Zvláště pak věnujeme pozornost přítomnosti 

 • vpichů od injekčních jehel na pažích, v meziprstí...,
 • zápach dechu - alkohol, aceton (cukrovka), toluen,
 • ohledání místa nálezu osoby - ampule, stříkačky, lahvičky či blistry od léků, dopis na rozloučenou...

Všechna tato opatření je nutno zahájit včas a bez zbytečného váhání, neboť jak bylo řečeno již v definici, bezvědomí může a většinou signalizuje velmi závažný stav nemocného .To se týká nejen akutních stavů ve smyslu úrazu ,ale i zhoršení již existujícího onemocnění. Včasné a rozhodné poskytnutí laické první pomoci je mnohdy prvním a často rozhodujícím krokem k záchraně zdraví i života. Včasné přivolání odborné pomoci pak samozřejmě umožňuje poskytnutí nejvyšší odborné péče v nejkratším čase a podstatně zvětšuje šance nemocného na přežití a úplnou úzdravu.

autor: Petr Rössler

www.prvni-pomoc.webgarden.cz/

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena